127 Most use sentences | Conversation by topics127 Most use sentences:
1. After you! | ˈɑːftə ju | Đi trước đi! तुम आगेबढ़ो tum aage badho
2. All the best! | ɔːl ðə best | Chúc mọi điều tốt đẹp! शुभकामनाएँ!
shubhakaamanaen!
3. Are you sure? | ə ju ʃʊə | Bạn chắc chứ? क्या आपक़ो यकीन है? kya
aapako yakeen hai?
4. As soon as possible. | əz suːn əz ˈpɒsəbl̩ | Sớm nhất có thể nhé.
जितनी िल्दी ह़ो सके । jitanee jaldee ho sake.
5. Bad luck! | bæd lʌk | Thật là xui! जकतना अशुभ! kitana ashubh!
6. Calm down! | kɑːm daʊn | Bình tĩnh nào! शाांत ह़ो िाओ! shaant ho
jao!
7. Certainly. | ˈsɜːtnli | Chắc chắn. जनजित रूप से। nishchit roop se.
8. Come in! | kʌm ɪn | Mời vào! अांदर आओ! andar aao!
9. Come on! | kʌm ɒn | Thôi nào! चल़ो! chalo!
10.Congratulations! | kənˌɡrætʃʊˈleɪʃn̩ z | Chúc mừng nhé! बधाई!
badhaee!
11.Could I have your attention, please? | kəd ˈaɪ həv jər əˈtenʃn̩ | pliːz |
Xin các bạn chú ý. कृ पया ध्यान दें। krpaya dhyaan den.
12.Damn it! | dæm ɪt | Mẹ kiếp! भगवान इसेजधक्कार है! bhagavaan
ise dhikkaar hai!
13.Definitely. | ˈdefɪnətli | Nhất định rồi. जनजित रूप से। nishchit
roop se.
14.Don’t forget! | dəʊnt fəˈɡet | Đừng quên nhé! मत भूल़ो! mat
bhoolo!
15.Don’t worry! | dəʊnt ˈwʌri | Đừng lo lắng gì! जचांता मत कऱो!
chinta mat karo!
16.Everywhere | ˈevrɪweə | Ở mọi nơi हर िगह har jagah
17.Get a move on! | ˈɡet ə muːv ɒn | Nhanh lên nào! िल्दी कऱो!
jaldee karo!
18.Glad to hear it. | ɡlæd tə hɪər ɪt | Thật vui khi nghe điều đó. यह
सुनकर खुशी हुई। yah sunakar khushee huee.
19.Go ahead! | ɡəʊ əˈhed | Cứ làm đi! बस कऱो! bas karo!
20.Good luck! | ɡʊd lʌk | Chúc may mắn! सौभाग्य है saubhaagy
hai
21.Great! | ˈɡreɪt | Thật tuyệt! महान! mahaan!
22.Hang on a minute | hæŋ ɒn ə maɪˈnjuːt | Chờ một lát nhé एक जमनट
रुक़ो ek minat ruko
23.Hang on a second | hæŋ ɒn ə ˈsekənd | Chờ một lát nhé एक
सेकां ड इांतजार कऱो ek sekand intazaar karo
24.Happy birthday! | ˈhæpi ˈbɜːθdeɪ | Chúc mừng sinh nhật! िन्मजदन
की शुभकामनाएां! janmadin kee shubhakaamanaen!
25. Happy
Easter! | ˈhæpi ˈiːstə | Chúc Phục sinh vui vẻ! हैप्पी ईस्टर!
haippee eestar!
26.Happy new year! | ˈhæpi njuː ˈjiə | Chúc mừng năm mới! नववर्षकी
शुभकामना! navavarsh kee shubhakaamana!
27.Got a minute? | ˈɡɒt ə maɪˈnjuːt | Bạn có rảnh một lát không?
कु छ समय है? kuchh samay hai?
28.Have you got a pen I could borrow? | həv ju ˈɡɒt ə pen ˈaɪ kəd
ˈbɒrəʊ | Bạn có bút không? Cho mình mượn với क्या आपके पास
पेन है? क्या मैंइसेउधार लेसकता हँ? kya aapake paas pen hai? kya
main ise udhaar le sakata hoon?
29.Help yourself! | help jɔːˈself | अपनी सहायता कीजिये! apanee
sahaayata keejiye!
30.Here | hɪə | Ở đây यहाँ yahaan
31.How? | ˈhaʊ | Bằng cách nào? कै से? kaise?
32.Hurry up! | ˈhʌri ʌp | Nhanh lên! िल्दी कऱो! jaldee karo!
33.I agree | ˈaɪ əˈɡriː | Tôi đồng ý मैंसहमत हँ main sahamat hoon
34.I can’t be bothered. | ˈaɪ kɑːnt bi ˈbɒðəd | Tôi chả muốn làm gì cả.
मैंकु छ भी नही ांकरना चाहता। main kuchh bhee nahin karana
chaahata.
35.I disagree | ˈaɪ ˌdɪsəˈɡriː | Tôi không đồng ý मैंअसहमत हां
main asahamat hoon
36.I don’t mind | ˈaɪ dəʊnt maɪnd | Tôi không bận tâm đâu मुझे
परवाह नही ांहैmujhe paravaah nahin hai
37.I don’t think so | ˈaɪ dəʊnt ˈθɪŋk ˈsəʊ | Tôi không nghĩ vậy
मुझेऐसा नही ांलगता mujhe aisa nahin lagata
38.I hope not | ˈaɪ həʊp nɒt | Tôi không mong là vậy मुझेउम्मीद नही ां
थी जक mujhe ummeed nahin thee ki
39.I hope so | ˈaɪ həʊp ˈsəʊ | Tôi mong là vậy मुझेआशा हैmujhe
aasha hai
40.I hope that… | ˈaɪ həʊp ðæt | Tôi mong là… मैंआशा करता हँजक…
main aasha karata hoon ki…
41.I think so | ˈaɪ ˈθɪŋk ˈsəʊ | Tôi nghĩ vậy मुझेऐसा लगता है
mujhe aisa lagata hai
42.I think that… | ˈaɪ ˈθɪŋk ðæt | Tôi nghĩ là… मुझेलगता हैजक…
mujhe lagata hai ki…
43.I’m afraid that… | aɪm əˈfreɪd ðæt | Tôi e là…मुझेडर हैजक …
mujhe dar hai ki …
44.I’m bored | aɪm bɔːd | Tôi chán quá मैंऊब गया हां
main oob gaya hoon
45. I’m exhausted |
aɪm ɪɡˈzɔːstɪd | Tôi kiệt sức मैंथक गया हँ
main thak gaya hoon
46.I’m going out | aɪm ˈɡəʊɪŋ ˈaʊt | Tôi đi ra ngoài मैंबाहर
िा रहा हँ main baahar ja raha hoon
47.I’m hungry | aɪm ˈhʌŋɡri | Tôi đói मुझेभूख लगी है
mujhe bhookh lagee hai
48.I’m in a bad mood | aɪm ɪn ə bæd muːd | Tôi đang buồn मेरा मूड
खराब है mera mood kharaab hai
49.I’m in a good mood | aɪm ɪn ə ɡʊd muːd | Tôi đang rất vui
50.I’m in a hurry | aɪm ɪn ə ˈhʌri | Tôi đang vội lắm मैंिल्दी में
हँ main jaldee mein hoon
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #ConversationByTopics #Conversation

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/hoc-tieng-anh/

46 thoughts on “127 Most use sentences | Conversation by topics

  1. Có ai có bản word chưa thế. Nếu có rồi thì có thể share cho t học với đc k?
    email: huyxdcn@gmail.com

  2. Mình rất thích cách dạy này vì từ khi mình học mình cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình khá lên rất nhiều. Thank you.😘😘😘

  3. Ad ơi ới ời ơi làm nhiều nhiều nhiều và nhiều video về từ vựng đi ạ please :3

  4. 🍸🍸🌻🌻🌼🌼🌷🌷🍇🍇🍊🍊🍎🍎🌲🌲🌲🌲🌲🌲🏞🌋🏞✨🌅✨🏞🌎🏞🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏫🏫🏫🏢🏢🏢🏞🌎🏞♥♥♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *